Imkanalsbesiktning för restauranger och storkök

När imkanaler installeras i restaurang eller storkök ska alltid en nyinstallationsbesiktning genomföras. Det är ett lagkrav enligt Plan och Bygglagen (2010:900) och imkanaler ska uppfylla Boverkets Byggregler (BBR). Kraven i BBR är tvingande, men genom att tillämpa branschstandarden Imkanal 2012:2 kan du vara säker på att uppfylla BBR:s specifikationer.

Viktigt att tänka på för anläggning och projektör vid besiktning av imkanal

Anläggningens utformning och funktion ska vara anpassad till verksamhetens behov och det är alltid projektören som är ansvarig för detta. Ett lämpligt utförande på imkanalen väljs tillsammans med beställaren och eventuell brukare.

Projektören bör i sin tur ta hänsyn till vilken verksamhet som är lämplig för lokalen och i vilken utsträckning förändring av verksamheten i lokalen är möjligt. Tänk på att göra utformningen sådan att en förändring av verksamhet endast kräver små ingrepp i ventilationsanläggningen och byggnaden i stort. Undersök även om det finns adekvata utrymmen för ventilationsinstallation och fläktrum i hela byggnaden, inklusive avluftsfunktion.

Tag även i beaktande vilken organisation som finns till stöd för anläggningen inom verksamheten. Vissa installationskomponenter behöver ha tillgång till fortlöpande kompetent underhåll för att inte funktionen ska påverkas negativt.

Specialinfo för kolgrillar

Det blir allt mer populärt med kolgrillar, men de har alltid varit en riskanläggning. Tyvärr beror detta mycket på okunskap och felaktiga installationer. En kolgrill ska alltid vara installerad med en separat kanal och det är ett absolut krav på denna kanal att den är soteldsbeständig.

För kolgrillar är kravet en så kallad klass 1A kanal som uppfyller ISO 6944–2 alternativt rökkanal. Mellan kolgrillen och filtret bör det vara ett väl tilltaget avstånd; minst en meter. Beroende på själva glödbädden kan ett ännu större avstånd behövas.

Utdrag ur Boverkets Byggregler och dess Allmänna råd

5:5332 Imkanaler

Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls. (BFS 2011:26)

Allmänt råd om imkanaler

Brandskyddet för imkanaler i storkök bör anpassas efter risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalen. Om stora mängder avsättningar riskerar att bildas i imkanalen bör den uppfylla kraven enligt ISO 6944–2, både för brand i och brand utanför kanalen. Storkök som inte riskerar att få stora mängder avsättningar i imkanalen kan vara sådana kök som enbart används för uppvärmning, kokning och kök som endast används i begränsad omfattning. Storkök kan som alternativ till vad anges i rådets första stycke utformas med

• filtreringssystem som minskar risken för att avsättningar bildas eller

• automatiskt släcksystem som med tillräcklig förmåga begränsar risken för att brand i avsättningarna sprids.

Imkanaler från storkök bör i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk klass EI 60 i byggnader i byggnadsklass Br1. För byggnader i byggnadsklass Br2 och Br3 gäller vad som krävs för övrig avskiljande konstruktion dock lägst brandteknisk klass EI 30.

Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en minst 100 mm bred luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar. Imkanaler kan även vara oisolerade, om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart material är minst 0,5 meter. Avståndet kan minskas till 0,25 meter, om det finns ett strålningsskydd mellan kanalen och brännbart material. Strålningsskyddet bör utföras i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 med beständiga egenskaper.

Den föreskrivna brandtekniska klassen bör även innefatta fläktar, spjäll med mera, placerade i imkanalssystemet – inom eller utanför betjänad brandcell. På detta vis så får man ett enhetligt brandmotstånd för hela installationen.

Lär dig mer om Branschstandarden Imkanal 2012:2 på imkanal.se.

Supersotaren Emilie