Brandskyddskontroll Stockholm

 1. Lite om brandskyddskontroll
 2. Priser
 3. Dessa objekt omfattas
 4. Storkök & restauranger
 5. Brandskyddskontrollen – vad tittar vi på?
 6. Kontrollen – hur ofta görs den?
 7. Vanliga frågor och svar

Lite om brandskyddskontroll

Den främsta anledningen att brandskyddskontroll utförs är för att förhindra bränder och begränsa skadan vid en eventuell brand. Den aktuella anläggningen kontrolleras för att upptäcka brandfarliga fel när den används.

Enligt lagen om skydd mot olycka ska det utöver sotning även ske brandskyddskontroll av samma enhet. Dessa utförs med olika frekvens. Till skillnad från sotning kan inte brandskyddskontrollen utföras annat än av kommunen eller av kommunen utsedd sotare. Här hos Attunda Sot & Vent har vi tänkt på dig som beställare och fastighetsägare först. Vi utför en brandskyddskontroll samtidigt som vi utför sotning och rengöring av er anläggning.

Vi utför sotning för flera kommuner i Stockholm

Som en av Storstockholms större sotare, med lång erfarenhet inom sotning och ventilation har följande kommuner valt att upphandla vår kunskap och personal:

 •      Sollentuna
 •      Kungsängen
 •      Upplands-Bro
 •      Väsby
 •      Sigtuna
 •      Järfälla

Förutom våra kommunala uppdrag utför vi en hel rad tjänster rörande besiktning av förbränningsenheter, sotning och ventilation för företag och föreningar såväl som för privatpersoner – exempelvis villaägare.

Vill du veta mer om priser, ansvar eller vad som är vad, kan du navigera knapparna ovan eller kontakta oss via kontaktformuläret. Du kan alltid ringa oss direkt.

Priser

Vill du veta vad sotning och brandskyddskontroll kostar kan du besöka hemsidan för din kommun. Det är nämligen varje enskild kommun som bestämmer dessa priser.

Dessa objekt omfattas

De byggnader som omfattas av lagen om skydd mot olyckor och som behöver brandskyddskontroll – är bestämda av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Lagen stipulerar förenklat att de objekt som är sotas också ska kontrolleras. De byggnadsdelar utöver förbränningsanordningen som är i kontakt med rök och sot även kontrolleras.

Exempelvis: eldstad i lokal, spisar och eldstäder, restaurang och ångpannor och pannor för värme, varmvatten och varmluft samt imkanaler för storkök & restaurang.

Storkök & restauranger

För storkök, restauranger och jämförbara etablissemang ska enligt lagstadgade bestämmelser frånluftskanaler från de utrymmen där uppvärmning av mat eller matlagning sker kontrolleras.

Skorstensfejarmästaren har enligt lag ansvar att utföra sotning, rensning eller brandskyddskontroll enligt en fastställd tidsintervall. Därför har den som ska utföra arbetet en laglig rätt att få tillträde och rätt att få de handlingar och upplysningar som är nödvändiga.

Som en del av kontrollen undersöks även de delar som monterats till kanalen. Till exempel kan det handla om spjäll, fläktar eller avskiljare. Därtill omfattar kontrollplikten också takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar så som taksäkerhetsanordningar och bjälkgenomförningar.

Vilket intervall gäller för rensning och kontroll?

Fristen för brandskyddskontroll regleras av lag och fristen är vartannat år. Beroende på verksamheten som bedrivs sker rensning/sotning en till tre gånger per år. Hur ofta det ska göras räknas ut baserat på bland annat hur många måltider som serveras per dygn. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är de som bestämmer intervallerna för olika verksamheter.

Ska verksamheten förändras? Har du nya planer?

Fastighetsägare bör anmäla förändringar som kan göra att fristerna för sotning eller kontroller ändras. Anmälan görs då till den som utför brandskyddskontroll och den som utför sotningen på kommunens uppdrag. Oavsett om verksamheten eller själva anläggningen ska förändras bör en anmälan göras.

Kontakta alltid skorstensfejarmästaren om du står inför en verksamhetsförändring. Anläggningen kan vara anpassad och godkänd efter den föregående innehavarens verksamhet i lokalen och den kan ha fått en annan bedömning än den nya verksamheten ska ha. Ombyggnationer av imkanalen kan medföra krav på bygganmälan och en nyinstallationsbesiktning vid väsentlig ändring av anläggningen enligt plan- och bygglagen. Om du behöver råd eller har mer ingående frågor kring ämnet står vi gärna till tjänst.

Nybliven restaurangägare eller går i köptankar?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om de lagar och regler som gäller för brandskydd och brandskyddskontroller. Vi svarar på de frågor som kan uppkomma om du planerar att ta över en befintlig restaurang. Med stor sannolikhet kan vi också säga vilken typ av verksamhet som är lämplig för anläggningen och vad den redan är godkänd för. Om du redan tagit över en rörelse behöver du snarast meddela ägarförändringen. En del i att bygga och bibehålla goda relationer med våra kunder är att våra register är uppdaterade med korrekta uppgifter.

Brandskyddskontrollen – vad tittar vi på?

Undersökningen omfattar de objekt som innefattas i ”Lagen om skydd mot olyckor” och tittar dels på byggnadsmaterial som bjälklagsgenomföringar/takbeläggning och dels på pannrum, eldstadsanläggningen och de utrymmen som angränsar till eldstaden och dess rökkanaler.

Andra saker som också undersöks är fastighetens imkanaler med dess filter, spjäll och fläktar. Imkanalen leder bort försmutsad luft och är därför också viktig i brandskyddskontrollen. Huvudsakligen utförs kontrollen okulärt, men om behov finns kan även vissa instrument användas för att göra en så kallad fördjupad kontroll. Då kan till exempel kanalens täthet provas genom läckagemätning, röktrycksprovning eller temperaturmätning. Slutligen kontrolleras också fastighetens taksäkerhetsanordningar. Obligatoriskt är bland annat att undersöka takstege och glidskydd.

Vem är ansvarig för att kontroll sker?

Allmänt är det fastighetsägarens ansvar att i brandförebyggande syfte underhålla anläggningen. Eventuell oaktsamhet kan inte bara innebära fara för liv och egendom, men kan även betyda att försäkringar inte gäller.

För att underlätta för dig hjälper vi till att hålla koll på vad som ska kontrolleras och hur ofta. Attunda Sot och Vent AB utgår från uppgifterna i fastighetsregistret för att säkerställa att fristen för brandskyddskontroll inte överskrids.

Brandskyddskontroll kräver behörighet – MSBFS 2014:6 14 §

Hos Attunda Sot och Vent AB har vi utbildade, behöriga och erfarna brandskyddskontrollanter som ser till att din anläggning är säker. Behörig är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Detta gäller även den som i enlighet med tidigare bestämmelser genomgått kurs för skorstensfejarmästare, avlagt teknikerexamen för skorstensfejare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

Vad säger lagtexten om brandskyddskontrollens omfattning?

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll framgår tydligt vad brandskyddskontrollen innefattar. Denna ligger till grund för alla brandskyddskontroller.

MSBFS 2014:6 11 § :

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av:

 1. sotbildning och beläggningar,
 2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
 3. temperaturförhållanden,
 4. tryckförhållanden och täthet, samt
 5. drift och skötsel.

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av
brandskyddskontrollen.

Kontrollen – hur ofta görs den?

Olika typer av anläggningar har olika kontrollfrister. Här följer en liten lathund på frister för olika anläggningar. Kontakta gärna oss om du undrar vilken utav dessa som din anläggning faller under.

Storkök och restaurang:

 • Generell riktlinje = kontrollfrist 2 år

Ugnar/köksspisar:

 • Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.
 • Eldning med andra bränslen än ovan = kontrollfrist 6 år.
 • Eldning för enskilt hushålls behov i mindre omfattning (mindre än 500 kg ved/år) = kontrollfrist 6 år.
 • Belägen i fritidshus = kontrollfrist 6 år.

Lokaleldstäder:

 • Eldning med fasta bränslen = kontrollfrist 3 år.
 • Eldning med uteslutande gas = kontrollfrist 6 år.
 • Eldning för enskilt hushållsbehov i mindre omfattning (mindre än 500 kg ved/år) = kontrollfrist 6 år.
 • Belägen i fritidshus = kontrollfrist 6 år.

Värmepannor:

 • Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja = kontrollfrist 3 år.
 • Vid eldning med annat bränsle = kontrollfrist 6 år.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket kostar det?

Kommunen beslutar årsvis om avgifter för rengöring/sotning samt brandskyddskontroll. Uppgifter angående kostnader bör finnas på respektive kommuns hemsida. Vi på Attunda Sot och Vent AB är verksamma i Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro.

Kan kommuner besluta om andra intervaller för brandskyddskontroll än de som framgår av MSB:s föreskrifter?

De generella intervallerna för brandskyddskontroller kan inte ändras av kommunen. Med stöd av 3 kap. 1 § i förordningen om skydd mot olyckor kan dock kommunen besluta om brandskyddskontroll i de fall där särskilda skäl föreligger för att utföra sådan.

Ett sådant skäl kan vara att en anläggning utsatts för soteld. Då kontrolleras anläggningen innan den tas i bruk igen. Om en allvarlig brist i brandskyddet påträffas och risken för allvarliga konsekvenser vid ett tillbud är stor kan kommunen begära brandskyddskontroll i särskilt fall.

Hur lång tid tar en brandskyddskontroll?

Tidsåtgången är helt avhängig kontrollens omfattning (framgår av MSBFS 2014:6) i förhållande till typ av objekt och hus. Det faller på kommunen att i samråd med de som utför kontrollen enas om en rimlig tidsåtgång och därefter fastställa en taxa som anger kostnaden för brandskyddskontrollen.

Är provning och mätning av tryck, täthet och temperatur alltid en del av brandskyddskontrollen?

Nej, kontrollen är i första hand en okulär kontroll. Kontrollanten tittar på brandskyddet för anläggningen i sin helhet. Om det vid denna kontroll uppkommer misstanke om fel kan det bli nödvändigt att göra en djupare undersökning. Brandrisker som kan misstänkas, men inte går att fastställa direkt är till exempel en otät rökkanal. Denna kan då täthetsprovas för att skingra eller bekräfta eventuella misstankar.

Vad är en brandskyddskontroll?

Kontrollen är en prövning av anläggningens funktion som syftar till att säkerställa att dess egenskaper överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk. Brandskyddskontrollen är till för att hitta eventuella fel och brister för att dessa ska kunna åtgärdas och därigenom säkerställa ett tryggt användande av anläggningen.

Vad är det för skillnad på sotning och brandskyddskontroll?

Vid en sotning åligger det endast skorstensfejaren att kontrollera eldstad och skorsten. En brandskyddskontroll är mer omfattande och sotaren är då ansvarig för att kontrollera hela värmeanläggningen, skorstensstocken, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför en brandskyddskontroll ska dessutom vara utsedd av kommunen för att göra detta och ha en speciell vidareutbildning.

Kan kommunen ge tillstånd för en fastighetsägare att utföra sin egen brandskyddskontroll?

Nej, brandskyddskontrollanden är alltid utsedd av kommunen och kontrollen ska alltid utföras via kommunen.

Går det att få dispens för behörighetskrav för utförande av brandskyddskontroll.

Svar; Nej.

Är det lag på brandskyddskontroll?

Ja, på eldningsanläggningar och storköks imkanaler måste brandskyddskontroll utföras enligt de intervaller som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap fastställt. Detta enligt Lag om skydd mot olyckor.

När sker brandskyddskontrollen om jag installerat en ny eldstad?

MSBFS 2014:6 5 §
Efter nyinstallation eller ändring av en anläggning ska tiden för kontrollfristen räknas från den första av dessa dagar; dagen när slutbesked utfärdats eller dagen när anläggningen började användas. När ett slutbesked utfärdats enligt plan- och bygglagen (2010:900) får tiden fram till den första brandskyddskontrollen förlängas eller förkortas med upp till 18 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen. När en ny anläggning börjat användas utan att slutbesked utfärdats får den första brandskyddskontrollen tidigareläggas med upp till 36 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen.