Brandskyddskontroll – storkök & restauranger

För storkök, restauranger och jämförbara etablissemang ska enligt lagstadgade bestämmelser frånluftskanaler från de utrymmen där uppvärmning av mat eller matlagning sker kontrolleras.

Brandskyddskontroll – vad kontrolleras?

Skorstensfejarmästaren har enligt lag ansvar att utföra sotning, rensning eller brandskyddskontroll enligt en fastställd tidsintervall. Därför har den som ska utföra arbetet en laglig rätt att få tillträde och rätt att få de handlingar och upplysningar som är nödvändiga.

Som en del av kontrollen undersöks även de delar som monterats till kanalen. Till exempel kan det handla om spjäll, fläktar eller avskiljare. Därtill omfattar kontrollplikten också takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar så som taksäkerhetsanordningar och bjälkgenomförningar.

Brandskyddskontroll intervall – vad gäller?

Fristen för brandskyddskontroll regleras av lag och fristen är vartannat år. Beroende på verksamheten som bedrivs sker rensning/sotning en till tre gånger per år. Hur ofta det ska göras räknas ut baserat på bland annat hur många måltider som serveras per dygn. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är de som bestämmer intervallerna för olika verksamheter.

Ska din verksamhet förändras?

Fastighetsägare bör anmäla förändringar som kan göra att fristerna för sotning eller kontroller ändras. Anmälan görs då till den som utför brandskyddskontroll och den som utför sotningen på kommunens uppdrag. Oavsett om verksamheten eller själva anläggningen ska förändras bör en anmälan göras.

Kontakta alltid skorstensfejarmästaren om du står inför en verksamhetsförändring. Anläggningen kan vara anpassad och godkänd efter den föregående innehavarens verksamhet i lokalen och den kan ha fått en annan bedömning än den nya verksamheten ska ha. Ombyggnationer av imkanalen kan medföra krav på bygganmälan och en nyinstallationsbesiktning vid väsentlig ändring av anläggningen enligt plan- och bygglagen. Om du behöver råd eller har mer ingående frågor kring ämnet står vi gärna till tjänst.

Nybliven restaurangägare eller går du i köptankar?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om de lagar och regler som gäller för brandskydd och brandskyddskontroller. Vi svarar på de frågor som kan uppkomma om du planerar att ta över en befintlig restaurang. Med stor sannolikhet kan vi också säga vilken typ av verksamhet som är lämplig för anläggningen och vad den redan är godkänd för. Om du redan tagit över en rörelse behöver du snarast meddela ägarförändringen. En del i att bygga och bibehålla goda relationer med våra kunder är att våra register är uppdaterade med korrekta uppgifter.

Supersotaren Emilie