Brandskyddskontroll – vad ingår?

Undersökningen omfattar de objekt som innefattas i ”Lagen om skydd mot olyckor” och tittar dels på byggnadsmaterial som bjälklagsgenomföringar/takbeläggning och dels på pannrum, eldstadsanläggningen och de utrymmen som angränsar till eldstaden och dess rökkanaler.

Andra saker som också undersöks är fastighetens imkanaler med dess filter, spjäll och fläktar. Imkanalen leder bort försmutsad luft och är därför också viktig i brandskyddskontrollen. Huvudsakligen utförs kontrollen okulärt, men om behov finns kan även vissa instrument användas för att göra en så kallad fördjupad kontroll. Då kan till exempel kanalens täthet provas genom läckagemätning, röktrycksprovning eller temperaturmätning. Slutligen kontrolleras också fastighetens taksäkerhetsanordningar. Obligatoriskt är bland annat att undersöka takstege och glidskydd.

Vem är ansvarig för att brandskyddskontroll sker?

Allmänt är det fastighetsägarens ansvar att i brandförebyggande syfte underhålla anläggningen. Eventuell oaktsamhet kan inte bara innebära fara för liv och egendom, men kan även betyda att försäkringar inte gäller.

Du behöver inte själv hålla koll på vad som ska kontrolleras och hur ofta. Detta gör brandskyddskontrollanten utifrån uppgifterna i fastighetsregistret. Attunda Sot och Vent AB sköter brandskyddskontroll i Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro. I Norrtälje kommun är det Räddningstjänsten som ansvarar för att brandskyddskontroll utföres.

Brandskyddskontroll kräver behörighet – MSBFS 2014:6 14 §

Hos Attunda Sot och Vent AB har vi utbildade, behöriga och erfarna brandskyddskontrollanter som ser till att din anläggning är säker. Behörig är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Detta gäller även den som i enlighet med tidigare bestämmelser genomgått kurs för skorstensfejarmästare, avlagt teknikerexamen för skorstensfejare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

Vad säger lagtexten om brandskyddskontrollens omfattning?

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll framgår tydligt vad brandskyddskontrollen innefattar. Denna ligger till grund för alla brandskyddskontroller.

MSBFS 2014:6 11 §

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet
  • drift och skötsel

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av brandskyddskontrollen.

Vad omfattas av en brandskyddskontroll?

De byggnader som omfattas av lagen om skydd mot olyckor och som behöver brandskyddskontroll – är bestämda av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Lagen stipulerar förenklat att de objekt som är sotas också ska kontrolleras. De byggnadsdelar utöver förbränningsanordningen som är i kontakt med rök och sot ska också kontrolleras. Exempel på byggnader som omfattas: eldstad i lokal, spisar och eldstäder, restaurang och ångpannor och pannor för värme, varmvatten och varmluft samt imkanaler för storkök & restaurang.

Supersotaren Emilie