Vanliga frågor och svar om brandskyddskontroll

Vad är en brandskyddskontroll?

Kontrollen är en prövning av anläggningens funktion som syftar till att säkerställa att dess egenskaper överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk. Brandskyddskontrollen är till för att hitta eventuella fel och brister för att dessa ska kunna åtgärdas och därigenom säkerställa ett tryggt användande av anläggningen.

Hur mycket kostar en brandskyddskontroll?

Kommunen beslutar årsvis om avgifter för rengöring/sotning samt brandskyddskontroll. Uppgifter angående kostnader bör finnas på respektive kommuns hemsida. Vi på Attunda Sot och Vent AB utför brandskyddskontroll i Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro. I Norrtälje kommun är det Räddningstjänsten som ansvarar för brandskyddskontrollen.

Kan kommuner besluta om andra intervaller för brandskyddskontroll än de som framgår av MSB:s föreskrifter?

De generella intervallerna för brandskyddskontroller kan inte ändras av kommunen. Med stöd av 3 kap. 1 § i förordningen om skydd mot olyckor kan dock kommunen besluta om brandskyddskontroll i de fall där särskilda skäl föreligger för att utföra sådan.

Ett sådant skäl kan vara att en anläggning utsatts för soteld. Då kontrolleras anläggningen innan den tas i bruk igen. Om en allvarlig brist i brandskyddet påträffas och risken för allvarliga konsekvenser vid ett tillbud är stor kan kommunen begära brandskyddskontroll i särskilt fall.

Hur lång tid tar en brandskyddskontroll?

Tidsåtgången är helt avhängig kontrollens omfattning (framgår av MSBFS 2014:6) i förhållande till typ av objekt och hus. Det faller på kommunen att i samråd med de som utför kontrollen enas om en rimlig tidsåtgång och därefter fastställa en taxa som anger kostnaden för brandskyddskontrollen.

Är provning och mätning av tryck, täthet och temperatur alltid en del av brandskyddskontrollen?

Nej, kontrollen är i första hand en okulär kontroll. Kontrollanten tittar på brandskyddet för anläggningen i sin helhet. Om det vid denna kontroll uppkommer misstanke om fel kan det bli nödvändigt att göra en djupare undersökning. Brandrisker som kan misstänkas, men inte går att fastställa direkt är till exempel en otät rökkanal. Denna kan då täthetsprovas för att skingra eller bekräfta eventuella misstankar.

Vad är det för skillnad på sotning och brandskyddskontroll?

Vid en sotning åligger det endast skorstensfejaren att kontrollera eldstad och skorsten. En brandskyddskontroll är mer omfattande och sotaren är då ansvarig för att kontrollera hela värmeanläggningen, skorstensstocken, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför en brandskyddskontroll ska dessutom vara utsedd av kommunen för att göra detta och ha en speciell vidareutbildning.

Kan kommunen ge tillstånd för en fastighetsägare att utföra sin egen brandskyddskontroll?

Nej, brandskyddskontrollanten är alltid utsedd av kommunen och kontrollen ska alltid utföras via kommunen.

Går det att få dispens för behörighetskrav för utförande av brandskyddskontroll?

Nej, man kan inte få dispens för behörighetskrav.

Är det lag på brandskyddskontroll?

Ja, på eldningsanläggningar och storköks imkanaler måste brandskyddskontroll utföras enligt de intervaller som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap fastställt. Detta enligt Lag om skydd mot olyckor.

När sker brandskyddskontrollen om jag installerat en ny eldstad?

MSBFS 2014:6 5 §

Efter nyinstallation eller ändring av en anläggning ska tiden för kontrollfristen räknas från den första av dessa dagar; dagen när slutbesked utfärdats eller dagen när anläggningen började användas. När ett slutbesked utfärdats enligt plan- och bygglagen (2010:900) får tiden fram till den första brandskyddskontrollen förlängas eller förkortas med upp till 18 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen. När en ny anläggning börjat användas utan att slutbesked utfärdats får den första brandskyddskontrollen tidigareläggas med upp till 36 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen.

Supersotaren Emilie