OVK besiktning stockholm

 1. OVK Besiktning
 2. Besiktningsfrekvens
 3. Vad innefattas av OVK?
 4. Vem har ansvar för vilken del?
 5. Injustering av ventilation – viktig information

OVK Besiktning

Den primära anledningen till att man utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att vi ska kunna vara försäkrade på att ett tjänligt inomhusklimat uppehålls.

Med regelbuden frekvens ska kontroll av ventilationssystem utföras på byggnader berörs av lagen. Detta krav på OVK har funnits sedan tidigt nittotal och innebär i praktiken att det hos byggnadsnämnden ska finnas regelbundet uppdaterade protokoll för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad kontrollant och innehåller anmärkningar på rådande riktlinjer samt rekommendationer och tips rörande energiförbrukning.

Ansvaret för att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs ligger alltid hos ägaren till fastigheten och inte på kommunen eller byggnadsnämnden – samt att den utvalde kontrollanten innehar ett godkänt certifikat för OVK.

Besiktningsfrekvens

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.
Oavsett typ av ventilationssystem………………………………………………………………………………………..3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen
och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation………………………………………………3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor
i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation……………………………………………………………..6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.
Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.
Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vad innefattas av OVK?

Första tillfället en kontroll sker tittar man på att rådande föreskrifter och krav åtföljs och uppehålls av ventilationssystemet i fråga. Vid alla besiktningar och därmed även den första kommer kontrollanten att försäkra om att ventilationssystemet fungerar på det sett som man har avsett samt att instruktioner för skötsel finns lättillgängligt nära anläggningen. Man kontrollerar så att ventilationssystemet inte innehåller eller på något sätt sprider föroreningar i byggnaden.

Vid fortsatta inspektioner kontrolleras att ovanstående punkter åtföljs och att ventilationssystemets egenskaper fortsatt håller föreskriven standard från när det togs i bruk. Funktionskontrollanten kommer även med råd om energieffektivitet för ventilationssystemet som ägaren kan välja att agera genomföra.

Vem har ansvar för vilken del?

Ansvaret för olika delar av OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) faller på olika personer. Det är viktigt att du vet vad som faller på din lott och vem du ska kontakta för de andra delarna.

Ägaren av byggnaden:

 • Ordnar att eventuella fel och brister som upptäcks vid Obligatorisk Ventilationskontroll åtgärdas omgående.
 • Sätter upp intyget från kontrollen på en väl synlig plats i byggnaden.
 • Mellan besiktningstillfällen har ägaren ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven för ventilationssystemet ska vara uppfyllda. Dessutom ska ägaren tillse att ventilationssystemet underhålls så att väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Dessa krav finns också att läsa i bygglagstiftningen.

Funktionskontrollanten:

 • Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet som kontrollanten ska skriva vid varje besiktning. Protokollet undertecknas av funktionskontrollanten och sedan lämnas en kopia till byggnadens ägare. Ett exemplar skickas även till byggnadsnämnden.
 • Utfärdar ett intyg som visar att besiktning gjorts, komplett med datum för besiktningen, datumet för nästa besiktning och resultatet av kontrollen.

Ansvar för kontroll och tillsyn – Kommunen

 • Kommunens byggnadsnämnd ska övervaka att byggnadens ägare sköter de skyldigheter som rör Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att genomföra OVK om byggnadens ägare inte genomför den. Om det av ett protokoll framgår att kraven för funktionskontroll inte uppfylls kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda dessa brister.

Injustering av ventilation – viktig information

En injustering ska alltid genomföras i samband med en ombyggnation eller installation av ventilationssystem. Efter det kontrolleras injustering och luftflöden regelbundet i samband med OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. När ventilationssystemet är väl injusterat minskar det risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- eller eventuella radonproblem. Korrekt utfört är det också en viktig komponent för en effektiv energianvändning i byggnaden.

Problem härledda till dåligt injusterade ventilationssystem

För lågt luftflöde:

Ett för lågt frånluftsflöde kan skapa olika typer av problem och följdproblem. Det kan till exempel innebära övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka mögel- och fuktproblem och det påverkar även inomhusklimatet på flera sätt. Ett lågt flöde leder ofta till att flödesbalansen påverkas. Om ventilationssystemet har mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning så påverkas återvinningen negativt om luftflödena inte är balanserade. Ett lågt frånluftsflöde leder till en lägre temperatur på tilluften. Det kompenseras ofta av att inomhustemperaturen måste höjas, till exempel med dyr köpt energi.

För högt luftflöde:

Ett för högt luftflöde kan vara en riktig energibov. Om vissa rum inte har tillräckligt med luft uppstår en risk att det övergripande luftflödet måste höjas eller att det redan är för högt. Detta för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går åt extra energi för att värma denna luft och fläktarna måste jobba hårdare för att driva runt den, vilket stjäl ännu mer energi. Du riskerar också att skapa ett övertryck i byggnaden genom att ha för höga luftflöden. I sin tur ökar det risken för fukt- och mögelproblem.

För hög temperatur:

Felaktigt injusterade luftflöden kan ge flera sidoeffekter – till exempel för hög temperatur. Det kan bero på att någon höjer temperaturen i enskilda rum eftersom det upplevs vara kallt eller att temperaturen i inluften höjs. När mer värme tillförs, på ett eller annat vis, så ökar energiförbrukningen och det blir i längden ett dyrt problem.

Onödiga tryckfall:

Enkelt förklarat så går injustering av ventilationssystem ut på att det don (alltså den anordning för till- eller bortförsel av luft) som befinner sig längst bort från fläkten ska ha så lite tryckfall som möjligt. Om det här är fel inställt, till exempel med onödigt hög inställning, så måste fläkten jobba extra hårt för att luften ska tryckas hela vägen fram. Det gör i sin tur att det går åt mer el för att driva fläktar – en kostsam energibov.