OVK – vems ansvar?

Ansvaret för olika delar av OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) faller på olika personer. Det är viktigt att du vet vad som faller på din lott och vem du ska kontakta för de andra delarna. Här har vi beskrivit de tre olika parterna som har något slags ansvar för OVK.

Ägaren av byggnaden:

  • Ordnar att eventuella fel och brister som upptäcks vid Obligatorisk Ventilationskontroll åtgärdas omgående.
  • Sätter upp intyget från kontrollen på en väl synlig plats i byggnaden.
  • Mellan besiktningstillfällen har ägaren ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven för ventilationssystemet ska vara uppfyllda. Dessutom ska ägaren tillse att ventilationssystemet underhålls så att väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Dessa krav finns också att läsa i bygglagstiftningen.


Funktionskontrollanten:

  • Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet som kontrollanten ska skriva vid varje besiktning. Protokollet undertecknas av funktionskontrollanten och sedan lämnas en kopia till byggnadens ägare. Ett exemplar skickas även till byggnadsnämnden.
  • Utfärdar ett intyg som visar att besiktning gjorts, komplett med datum för besiktningen, datumet för nästa besiktning och resultatet av kontrollen.

Kommunen:

  • Kommunen har ansvar för kontroll och tillsyn.
  • Kommunens byggnadsnämnd ska övervaka att byggnadens ägare sköter de skyldigheter som rör Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att genomföra OVK om byggnadens ägare inte genomför den.
  • Om det av ett protokoll framgår att kraven för funktionskontroll inte uppfylls kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda dessa brister.

Lång erfarenhet inom OVK

Vi på Attunda Sot och Vent har lång erfarenhet och stor kunskap inom ventilation och OVK. Kontakta oss via telefon, mejl eller kontaktformuläret intill för OVK-besiktningar i Åkersberga, Täby, Danderyd, Vallentuna eller övriga Stockholmsområdet.

Supersotaren Emilie