Sotning

  1. Sotning
  2. Kostnaden
  3. Tidsintervaller – sotningsfrist
  4. Vill du sota själv?
  5. Kök, storkök & restauranger
  6. FRÅGOR & SVAR

Sotning

När en sotning utförts reduceras brandrisken då brandfarlig beläggning avlägsnas. Detta begränsar skadeverkningarna vid en eventuell olycka. Det här är något som gör sotning till en viktig och samhällsnyttig verksamhet – då många bränder idag kan härledas till skorstenar och andra typer av eldstäder.

Sotaren har tidigare utfört sina besiktningar vid ett och samma tillfälle som själva sotningen – med undantag för anläggningar som drivs av gas, då dessa saknar behov av sotning/rengöring. Idag utförs sotning och brandskyddskontroller med olika tidsintervall – enligt en uppdaterad lagbestämmelse. Då behoven av de två olika tjänsterna skiljer sig, blir resultatet av de nya tidsintervallerna fler besök än nödvändigt. Attunda Sot & Vent vill göra det smidigare och billigare för hyresgäster och fastighetsägare – så därför bokar vi in både brandskyddskontroll och sotning på samma gång.

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari -04, stipulerar att sotning och brandskyddskontroll efter godkännande av kommunen, ska utföras av en behörig sotare. Det här gäller med vissa undantag, då fastighetsägaren själv utför sotningen/rengöringen. Eftersom kommunen enligt lagen nu är ansvarig för att brandskyddskontroll utförs, utses sotare av kommunen som ska utföra sotning och kontroll av fastigheter i kommunen. När det kommer till Sigtuna, Väsby, Kungsängen, Sollentuna, Upplands Bro och Järfälla har kommunen valt Attunda Sot & Vent för utförandet av arbetet. Vi har lång erfarenhet inom sotning, besiktningar och ventilation sedan 1989 – under samma tak som Åke Huss AB. Idag jobbar vi med samma erfarenhet inom ovanstående kommuner, men utför även andra tjänster till privatpersoner, föreningar och företag i hela Stockholm.

Hör gärna av er till oss via formuläret till höger eller kontaktinformationen i sidfoten.

Kostnaden

Alla kommuner i Attunda har samma taxa. Kommunen själva sätter priserna för de tjänster som är kopplade till lagen och förordningen skydd mot olyckor. Konsultera därför Attunda Brandförsvars egen webbsida och leta efter sotning eller brandskyddskontroll för att hitta aktuella priser som berör dig och fastigheten.

Tidsintervaller – sotningsfrist

Varje typ av bränsle (och vissa kök) har sitt specifika tidsintervall då en sotning bör göras – en sotningsfrist.

  • Fast bränsle
  • Gas
  • Olja
  • Restauranger/Kök

Fast bränsle – värmepanna som eldar med fast bränsle så som flis, pellets och spannmål och är den huvudsakliga värmekällan – 2 gånger per år.

Kakelugn, eldstad och olika kamin som är huvudkälla till värme för hus eller rum – 1 gång per år.

För sekundära värmekällor eller källor som inte används ofta – 1 gång vart tredje år.

Gas – eldstäder anslutna till gaskanal – 1 gång vart fjärde år.

Olja – För värmepannor med en märkeffekt som överstiger 60 kW –  så som större värmeanläggningar – 2 gånger per år.

Och för pannor med märkeffekt som understiger samma effekt så som småhus – 1 gång per år.

I de fall hela eldningsapparaten, pannan och ledningar har en konstruktion som är speciellt utförd för varaktig effektiv förbränning1 gång vartannat år.

Restauranger/Kök – Restauranger (storkök) – 3 gånger per år.

Kök för uppvärmning – 1 gång per år.

Vill du sota själv?

I och med att det står i lagen att kommunen ansvarar för att sotningen genomförs på ett ur brandskyddsbetryggande sätt – kankan kommunen även låta en fastighetsägare som uppfyller dessa krav utföra sotning själv. Vill man anlita en annan sotare för rengöringen (kontrollen ska ändå utföras av den upphandlade sotaren) så ska denna sotare uppfylla samma krav som den upphandlade sotaren och vem denna är ska noteras i ansökan.

Detta medför alltså att den som är händig och är beredd att utföra sotning av sin egen fastighet får göra det – om de möter de krav som ställs av kommunen enligt lagen, men först efter att tillstånd för egensotning erhållits När ett tillstånd erhållits är man ansvarig för sotningen. Det här gäller tills ett eventuellt återtagande av tillståndet utförs. Detta kan ske vid allvarliga brister i brandskyddskontrollen, att tillståndet löper ut eller att sotningen missköts m.m.

Hör gärna av dig till oss eller klicka dig runt på sidan för mer information.

Kök, storkök & restauranger

Det är enligt lag fastslaget att imkanaler i storkök och restauranger ska rengöras med jämna mellanrum. Storkök och restauranger har nämligen extra benägenhet till allvarliga bränder då brandfarligt fett fattar eld – eftersom köket kan skapa höga temperaturer.

Det finns flera metoder när det kommer till rengöring av imkanaler. Det är därför det är viktigt att se till att verksamheter som genererar fett har spolbara kanaler eller annan rengöring såsom ozon. Generellt uttryckt tar man bort det brandfarliga fettet på fläktar och aggregat och i kanaler genom att spola med lösningsmedel och hett vatten.

Brandskyddskontroll & lagen om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll ska enligt lag utföras av storkök och restauranger med fastställd frekvens. Fortsätt läsa om brandskyddskontroll här.

Kommunen ansvarar för att rengöring av förbränningsanordningar samt tillhörande rökkanal ska göras på restauranger och storkök. Det samma gäller imkanalerna som vi nämnt ovan. Sotningen ska utföras på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.

Läs mer om hur ofta detta ska ske under punkt tre (sotningsfrist).

FRÅGOR & SVAR

Hur ofta behöver jag sota?

Det beror på vad du eldar i och i vilken utsträckning du eldar. Läs mer om detta under avsnittet Intervaller för sotning.

Måste kommunen tillåta att en fastighetsägare sotar själv om denne ber det?

Det korta svaret är: Nej. För att kommunen ska tillåta att en fastighetsägare sotar själv eller ansvarar för sotningen behöver det avgöras av kommunen att sotningen kan ske enligt vad lagen om skydd och olyckor föreskriver.

Kan jag överklaga?

En överklagan av avslagen ansökan om egen sotning kan göras inom 3 veckor från beslut och sker via Länsstyrelsen och därefter den allmänna förvaltningsdomstolen – vilka avgör om beslutet att avslå är giltigt.

Vad krävs för att få sota själv?

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum.

Vem i kommunen beslutar om mitt tillstånd att sota själv?

Räddningstjänsten handlägger ärendet – utsedda av den nämnd som kommunen utsett.

Kostar det något att ansöka?

Att ansöka om sotning själv medför ingen kostnad.

Hur vet kommunen när jag har sotat?

Kommunen för en kontrollbok genom den upphandlade sotarens försorg. Om du är egensotare eller låter annan sota din anläggning är det mycket viktigt att du för en egen kontrollbok som sedan ska visas upp vid de regelbundna brandskyddskontrollerna som utförs av den upphandlade sotaren.

Kan jag anlita en sotare med mitt sotnings-tillstånd?

Nej. Om du ansökt om egensotning får du inte per automatik låta ”annan” sota, tillståndet är personligt. Om du vill låta ”annan sotare” utföra arbetet måste du ansöka om detta. Kraven på den som anlitas är samma (enligt lag) som för de sotare som anlitas av kommunen. Det vill säga yrkeslivserfarenhet inom sotning och utbildning till skorstensfejare.

Behöver jag säga till om jag ändrar på min förbränningsanordning?

Ja. Varje förändring som kan påverka sotningsfristen eller –frekvensen måste anmälas till den berörda sotaren och till den som utför brandskyddskontrollen.

Måste jag anmäla installation av ny anläggning eller eldstad?

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för om skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av den berörda kommunen – oavsett beslut om egen sotning.

Även om någon har besiktigat den?

Ja, du måste anmäla eldstaden till den upphandlade sotaren så att de kan föra in detta i kommunens kontrollbok. Det är först då du får automatiska aviseringar för brandskyddskontroll och sotning.

Om sotaren upptäcker brandfara, vad händer då?

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person.

Kan jag boka om min tid för sotning?

Ja, du kan kostnadsfritt boka om den tid som aviserats till dig, men bara om vi är kvar i ditt område.