Sotning köksfläkt, imkanaler, storkök, restauranger

Det är enligt lag fastslaget att rengöra imkanaler i storkök och restauranger med jämna mellanrum. Storkök och restauranger har nämligen extra benägenhet till allvarliga bränder då brandfarligt fett fattar eld – eftersom köket kan skapa höga temperaturer.

Det finns flera metoder när det kommer till rengöring av imkanaler. Det är därför det är viktigt att se till att verksamheter som genererar fett har spolbara kanaler eller annan rengöring såsom ozon. Generellt uttryckt tar man bort det brandfarliga fettet på fläktar och aggregat och i kanaler genom att spola med lösningsmedel och hett vatten.

Brandskyddskontroll och lagen om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll ska enligt lag utföras av storkök och restauranger med fastställd frekvens.

Kommunen ansvarar för att rengöring av förbränningsanordningar samt tillhörande rökkanal ska göras på restauranger och storkök. Det samma gäller imkanalerna som vi nämnt ovan. Sotningen ska utföras på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Vill du läsa mer om brandskyddskontroll eller hur ofta sotning bör ske?

Supersotaren Emilie