Sota själv

Får man sota själv i sin fastighet?

Får man sota själv? I och med att det står i lagen att kommunen ansvarar för att sotningen genomförs på ett ur brandskyddsbetryggande sätt – kan kommunen även låta en fastighetsägare som uppfyller dessa krav utföra sotning själv. Vill man anlita en annan sotare för rengöringen (kontrollen ska ändå utföras av den upphandlade sotaren) så ska denna sotare uppfylla samma krav som den upphandlade sotaren och vem denna är ska noteras i ansökan.

Tillstånd för egensotning

Detta medför alltså att den som är händig och är beredd att sota sin fastighet själv får göra det – om de möter de krav som ställs av kommunen enligt lagen, men först efter att tillstånd för egensotning erhållits. När ett tillstånd erhållits är man ansvarig för sotningen. Det här gäller tills ett eventuellt återtagande av tillståndet utförs. Detta kan ske vid allvarliga brister i brandskyddskontrollen, att tillståndet löper ut eller att sotningen missköts m.m.

Supersotaren Emilie