Vanliga frågor och svar om sotning

Hur ofta behöver jag sota?

Det beror på vad du eldar i och i vilken utsträckning du eldar. Läs mer om detta under vårt avsnitt Tips och råd, Hur ofta kommer sotaren?

Måste kommunen tillåta att en fastighetsägare sotar själv om denne ber det?

Det korta svaret är: Nej. För att kommunen ska tillåta att en fastighetsägare sotar själv eller ansvarar för sotningen behöver det avgöras av kommunen att sotningen kan ske enligt vad lagen om skydd och olyckor föreskriver.

Kan jag överklaga beslut om egen sotning?

En överklagan av avslagen ansökan om egen sotning kan göras inom 3 veckor från beslut och sker via Länsstyrelsen och därefter den allmänna förvaltningsdomstolen – vilka avgör om beslutet att avslå är giltigt.

Vad krävs för att få sota själv?

Det är väldigt viktigt att ur brandriskhänsyn att sotningen blir utförd korrekt. Bedömningen utgår därför först och främst från hur eldningsanordningen är sammansatt, vilka risker en sotning innebär – och därefter utvärderar man kunskaperna hos den som ansöker. Allt från allmänna kunskaper inom sotning och rengöring av förbränningsanordningar till kunskaperna inom den anordning ansökan gäller kontrolleras. Allt med brandsäkerheten i centrum.

Vem i kommunen beslutar om mitt tillstånd att sota själv?

Räddningstjänsten handlägger ärendet – utsedda av den nämnd som kommunen utsett.

Kostar det något att ansöka om sotning?

Nej. Att ansöka om sotning själv medför ingen kostnad.

Hur vet kommunen när jag har sotat?

Kommunen för en kontrollbok genom den upphandlade sotarens försorg. Om du är egensotare eller låter annan sota din anläggning är det mycket viktigt att du för en egen kontrollbok som sedan ska visas upp vid de regelbundna brandskyddskontrollerna som utförs av den upphandlade sotaren.

Kan jag anlita en sotare med mitt sotningstillstånd?

Nej. Om du ansökt om egensotning får du inte per automatik låta ”annan” sota, tillståndet är personligt. Om du vill låta ”annan sotare” utföra arbetet måste du ansöka om detta. Kraven på den som anlitas är samma (enligt lag) som för de sotare som anlitas av kommunen. Det vill säga yrkeslivserfarenhet inom sotning och utbildning till skorstensfejare.

Behöver jag säga till om jag ändrar på min förbränningsanordning?

Ja. Varje förändring som kan påverka sotningsfristen eller –frekvensen måste anmälas till den berörda sotaren och till den som utför brandskyddskontrollen.

Måste jag anmäla installation av ny anläggning eller eldstad?

Du som fastighetsägare är enligt lag ytterst ansvarig för brandsäkerheten i fastigheten. Det innebär att inom lagen för om skydd mot olyckor måste eldstaden besiktigas av den berörda kommunen – oavsett beslut om egen sotning.

Ska jag anmäla installation av ny eldstad även om någon har besiktigat den?

Ja, du måste anmäla eldstaden till den upphandlade sotaren så att de kan föra in detta i kommunens kontrollbok. Det är först då du får automatiska aviseringar för brandskyddskontroll och sotning.

Vad händer om sotaren upptäcker brandfara?

Enligt MSBFS 2014:6 måste sotaren anmäla brister i brandsäkerhet och brandrisk till kommunen, fastighetsägaren eller motsvarande ansvarig person.

Kan jag boka om min tid för sotning?

Ja, du kan kostnadsfritt boka om den tid som aviserats till dig, men bara om vi är kvar i ditt område.

Supersotaren Emilie