ventilation stockholm

  1. Ventilation som fungerar väl är viktigt
  2. Flerbostadshus
  3. Småhus och villor
  4. Storkök och restaurang
  5. Hur ofta ska ventilationen rengöras?
  6. Viktig info om imkanaler

Ventilation som fungerar väl är viktigt

I Norden spenderar vi en stor del av vår tid inomhus. Eftersom vi spenderar så mycket tid där är inomhusklimatet extremt viktigt för både välbefinnande och hälsa. En väl fungerande ventilation är A och O för en trivsam inomhusmiljö. Vi på Attunda Sot & Vent kan snabbt hjälpa till vid problem, kontroll och åtgärder inom ventilation i Stockholm.

En ventilation som inte fungerar optimalt kan orsaka en för hög luftfuktighet som ger en perfekt grogrund för mögel och bakterier. Det uppstår också många typer av föroreningar i vår vardag. Vanliga och vardagliga orsaker är matlagning, dammsugning, dusch eller tvätt. Detta påverkar inte bara människor, utan även våra husdjur och själva byggnaden. Förutom att bra ventilation gör att vi helt enkelt sover bättre på natten och presterar bättre på dagen så skyddar det också huset från till exempel fuktskador.

En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet tillsammans med en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ser till att du har bästa förutsättningar för ett bra klimat inomhus. Brister i underhållet leder till en stadig försämring av luftväxlingen som i sin tur kan skapa ett ohälsosamt klimat. På tal om klimat så ger rena kanaler och optimerad ventilationsanläggning en mer jämn energiförbrukning som inte bara håller elräkningen nere utan spar också på miljön. Att hålla ventilationssystemet i bra skick ger fördelar på många plan.

Flerbostadshus

I flerbostadshus är ventilationssystemet otroligt viktigt, det vet inte minst de som jobbar med fastighetsförvaltning. Ett väl underhållet system är till gagn för de boende och skyddar själva byggnaden mot de problem som dåligt klimat kan orsaka.

Förutom att se till att huset har en hälsosam inomhusmiljö för boende så jämnar ett bra ventilationssystem också ut energiförbrukningen, vilket ger lägre elförbrukning. Försämrade luftflöden kan leda till en grogrund för mögelsvampar och orsaka fuktskador. Rengöring och kontroll av ventilationskanaler kan förhindra många problem. Hur ofta det behöver göras beror på varje fastighets speciella förutsättningar. Men det finns tumregler och standardrekommendationer såväl som lagkrav. Särskilt beträffande den obligatoriska ventilationskontrollen – OVK.

Attunda Sot och Vent AB – med fokus på återvinning och återställning

Det är dyrt med en helt ny ventilationsanläggning, det går inte att sticka under stol med. Vårt fokus är inte heller i första hand att sälja och installera nya anläggningar. I många fall går det att återställa en anläggning till nästan det skick den hade som sprillans ny. Vi har mångårig erfarenhet, tillgång till modern utrustning för rengöring och den allra senaste tekniken. Tack vare det kan vi utföra det här arbetet utan att kostnaderna skenar iväg.

Kontakta oss helt kostnadsfritt för ett skräddarsytt förslag på hur vi kan hjälpa dig med ventilationen i dina fastigheter. Ofta är kostnaden mindre än de flesta tror för att skapa en bättre inomhusmiljö.

Om du representerar en bostadsrättsförening kan du boka in Attunda Sot och Vent AB för ett besök på ert styrelsemöte. Det kostar ingenting och väl på plats kan vi berätta mer om ventilation i allmänhet och svara på frågor om hur ett samarbete med oss kan se ut. Vi skräddarsyr en plan som passar just er förening och era specifika förutsättningar.

Kontakta gärna vår kundtjänst på 08 – 50 92 33 62 på vardagar mellan 8-15 eller använd vårt kontaktformulär.

Småhus och villor

I småhus och villor glöms ventilationen ofta bort lite grann. Kanalerna tenderar att vara inbyggda och fläktarna till ventilationsanläggningen sitter ofta på vinden där de inte syns. Det vi inte ser faller lätt ur minnet. Även i mindre byggnader är ventilationen viktig för både hälsa och livskvalité så det är synd att den hamnar i skymundan i mindre hus.

Kanaler som helt eller till viss del är igensatta gör att huset inte får tillräckligt bra luftflöden. Det kan i sin tur leda till problematik kring sjukdomar som astma och allergier. Dålig luft gör också att vi sover sämre, vilket leder till att vi presterar sämre på dagen.

För att komma till rätta med det här och upptäcka eventuella fel eller problem kan du låta göra en ventilationskontroll. I vissa fastigheter krävs det att en sådan görs med jämna intervaller. I andra är det inte obligatoriskt; villor, radhus och fritidshus är undantagna. Du kan göra en kontroll ändå för att säkerställa anläggningens status och förhindra eventuella tråkiga överraskningar.

Hur gör man för att inte glömma?

Du kan avtala med oss på Attunda Sot och Vent så att vi återkommer enligt en överenskommen intervall. Vi har både erfarenhet och branschkunskap som gör att vi kan lägga upp ett anpassat program för just din fastighet och dess behov. Då kan vi ta hand om rengöring och byten av filter, med mera. Vi kan dessutom ombesörja ett övergripande brandskydd. Där undersöker och rengör vi bland annat spisfläkten och dess imkanal.

Hör gärna av dig eller fyll i kontaktformuläret här till höger så svarar vi på dina frågor och hjälper dig vidare!

Storkök och restaurang

Fett är brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till stora bränder. Därför ska alla storkök samt alla restauranger enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum.

Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på lite olika sätt. Oftast genom att sotaren spolar i kanaler, på fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel – så att det brandfarliga fettet försvinner.

Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 3 KAP 4 §

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbrännings-anordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen får medge att en fastighetsägare själv utför – eller låter annan utföra – sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske, från ett brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras – enligt första stycket i lagen – även kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar utiffrån brandskydds-synpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och där tillhörande avgaskanaler.
STORKÖK/RESTAURANGER = 3 gånger /år
UPPVÄRMNINGSKÖK = 1 gång / år

Förordningen om skydd mot olyckor

En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap 4§ första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap 4§ tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilt fall.
Se även info om branskyddskontroll här

Hur ofta ska ventilationen rengöras?

Luften inomhus bör ersättas med ny, frisk uteluft minst en gång varannan timme. Så lyder rekommendationer. Det här säkerställer du genom att se till att ventilationssystemet är både underhållet och rengjort. Som lekman är det dock inte alltid lätt att veta precis hur ofta ventilationssystemet behöver rengöras.

I äldre fastigheter som har självdrag och otätheter sköter sig ventilationen ganska bra själv. Generellt sett gäller det byggnader uppförda innan 1970. Därefter började man bygga villor och hus tätare för att spara energi. Från 1980 och framåt så har hus ofta ett system av kanaler och fläktar som styr intag och utsug av luft. Även om de här systemen sällan är synliga inomhus är det viktigt att underhålla dem så att de fungerar så som det var tänkt när anläggningen först togs i bruk.

Fyra till fem år – sedan är det dags

Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten så bör det, generellt sett, inte gå mer än fyra till fem år mellan rengöringar och kontroller. Över tid täpps filter och kanaler igen, vilket betyder att de behöver ett återkommande underhåll. Exakt hur ofta det behöver rengöras varierar lite mellan olika ventilationssystem (benämns även F, FT, FTX och FX). I beräkningen är det också viktigt att se till hur systemet är dimensionerat.

Föreskrifter från myndigheter

Om det inte gäller nyinstallation så finns det inte krav på ventilationskontroll i villor och småhus. Skolor, vårdlokaler och andra offentliga lokaler ska däremot, liksom flerbostadshus och kontorsbyggnader, ha en regelbunden OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Den här kontrollen som genomförs enligt särskilda intervaller har en särskild kravspecifikation och det behövs behörig personal för att utföra sådan.

Vi har lösningar för alla fastigheter

Stort som litet hus så har vi koll på vad som gäller för din fastighet. Attunda Sot och Vent AB har behörig personal med stort kunnande. Vi bistår gärna med råd och kostnadsförslag för hur ditt ventilationssystem kan optimeras för bästa miljö, komfort och ekonomi.

Tveka inte att kontakta oss eller fyll i kontaktformulär här till höger så hör vi av oss till dig.

Viktig info om imkanaler

Imkanalen och spisfläkten är viktiga delar av ventilationssystemet. Brandfarligt fett samlas över tid i kanalerna och kan orsaka stor skada om det fattar eld. Fram till 2004 var det sotaren som med jämna mellanrum skulle rengöra imkanal och spisfläkt, men efter att regelverket förändrats är detta inte längre en del i sotarens uppdrag.

Fastighetsägaren har nu ansvar för kontroll och rengöring av dessa. Attunda Sot och Vent AB har kvalificerad personal som utför de här uppgifterna och det är därför ett tryggt val att anlita oss. Om du avtalar återkommande besök så håller vi koll på när kanaler ska rensas eller filter bytas och tvättas.

Enligt Plan- och bygglagen finns det ett besiktningskrav som gäller vid nyinstallation av spisfläkt eller imkanal. Kravet gäller också vid väsentlig ändring så som ombyggnation av imkanalen eller av hela köket.